e-Avaluació 360º: un procés col·laboratiu en xarxa

9 gener, 2015

 

En el marc del 1st International Workshop on Technology-Enhanced Assessment, Analytics and Feedback (TEAAF2014)els professors Montse Guitert, Teresa Romeu i Marc Romero varen fer la següent presentació “e-Avaluació 360º: un procés col·laboratiu en xarxa”

 

L’experiència que presentem s’emmarca en l’assignatura “Competències TIC” als graus de la UOC que posa en pràctica metodologies i habilitats clau per treballar en un entorn digital des d’una perspectiva racional i crítica. L’objectiu principal de l’assignatura és la d’iniciar als estudiants, de forma gradual i integrada, en l’adquisició de les competències transversals de la UOC «Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional» i «Treball en equip en xarxa».

En aquest escenari es fa un procés d’e-avaluació 360ª que definim, seguint a Curcoll (2014)[1] en base a la comunicació 360º, com estratègica (tenint en compte la globalitat de l’aprenentatge i l’adquisició de les competències), integral (veient l’espai d’aprenentatge com un sistema viu, canviant i dinàmic que afecta a tots els agents que intervenen en el procés d’ensenyament aprenentatge), holística (té en compte tos els agents tant interns dels equips com externs de tota l’aula al entendre que l’aprenentatge col·laboratiu és més que la suma de les parts), transversal (afecta a totes les accions i activitats d’aprenentatge i les interaccions que s’hi produeixen, coherent (coordina i dóna sentit al procés d’ensenyament-aprenentatge) i dinàmica (enten l’avaluació com un procés d’interacció constant entre estudiants com entre estudiants i docents que es pot redefinir en funció dels imputs rebuts). En aquesta línia l’objectiu de l’e-avaluació 360º és reforçar i impulsar el procés d’aprenentatge dels estudiants per tal que assoleixin les competències plantejades a la assignatura.

 

Per mes informació veure slideshare

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora