Jornada “Policia, Societat i Convivència: models de present i de futur”

17 noviembre, 2022
jornada policia convivencia

(Más abajo encontraréis la versión en castellano de este contenido.)

El pròxim 29 de novembre de 2022, l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, la UOC i la Societat Catalana de Conflictologia organitzen a l’Auditori de la Farga de l’Hospitalet aquesta jornada per parlar dels models policials de present i de futur relacionats amb els conflictes públics i de convivència. La inscripció a la jornada és gratuïta. Es pot assistir presencialment o seguir per videoconferència. Per assistir-hi, cal realitzar la inscripció a través d’un formulari en aquest enllaç.

Models policials

Policia de convivència, policia de proximitat, policia de barri, policia comunitària, policia mediadora, policia de… Cada cop són més els models i submodels policials que es conceben i es posen en pràctica per donar resposta a problemes de seguretat, i en concret als conflictes de baixa i mitja intensitat de la ciutadania en els nostres municipis, allò que sovint s’anomena de convivència.

Models que tracten de donar resposta a la complexitat de problemes i de relacions que es produeixen en l’actual societat i molt especialment en l’espai públic. Que tracten d’oferir resposta a les necessitats de la ciutadania i a les peticions diverses als seus problemes.

Models que tenen en compte que no hi ha prou en prevenir i resoldre aquest tipus de problemes i conflictes, sinó que també és crucial i es valora, i molt, com es fa i si, en aquestes maneres de fer, es té en compte, s’implica, es fa partícip, responsable a la ciutadania, a l’hora de fer-ho.

Els efectes de la COVID-19

La COVID-19, amb les mesures públiques a combatre-la i el malestar social i individual associats durant aquest període han incrementat, en molts casos els problemes i conflictes i han exigit un esforç de les institucions públiques, especialment de la policia, en aquests casos i nivells. Encara avui, a conseqüència d’aquesta situació, es viu un estat de tensió psicosocial que es pot comprovar en les relacions diàries.

La crisi de la convivència

Vist que la societat cada cop és més complexa, que creixen el nombre de demandes i necessitats de la ciutadania, que en determinats casos s’incrementen el nombre de conflictes o bé la intensitat d’aquests, que s’ha de continuar donant resposta a aquestes situacions i potenciar la convivència pacífica de la ciutadania i la seguretat de la nostra societat i comunitats amb diversos processos i instruments, cal repensar en les respostes policials adients, a través dels models, en l’actual context.

Què es pot fer? Cap a on anar?

Per tots aquests motius, la jornada es planteja els següents objectius: 1) Conèixer els diferents models policials que s’han desenvolupat fins ara per donar resposta a les problemàtiques i conflictes de baixa i mitja intensitat, especialment de convivència, que s’han produït i es poden produir d’ara endavant a la societat; i 2) tenint en compte el context actual social i les tendències que s’estan copsant, repensar i plantejar els canvis i innovacions en els models policials per donar una resposta als conflictes i problemes ciutadans i socials del present i sobretot del futur.

Programa de la jornada

La benvinguda institucional anirà a càrrec de l’alcaldessa de l’Hospitalet del Llobregat, la Sra. Núria Marín. A continuació el 3r tinent alcalde i responsable de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Josep Castro, i la degana dels Estudis de Dret, Ciència Política i Criminologia de la UOC, Raquel Xalabarder, donaran la benvinguda als assistents a la jornada.

La jornada té una entrevista inicial, per contextualitzar la qüestió o qüestions centrals, 3 taules rodones i una conferència de cloenda en format de diàleg en les que participen persones expertes i professionals amb coneixement i experiència en cadascun dels temes de treball. Aquests espais s’articularan en format d’entrevista, en la que un moderador o moderadora realitzarà un conjunt de preguntes als entrevistats-ponents de la taula per facilitar el diàleg.

Policia, més enllà de la criminalitat

A l’entrevista inicial, Xavier Pastor, professor del Màster de Gestió i Solució de conflictes de la UOC i director del postgrau de Resolució de conflictes Públics i mediació de la UdG, entrevistarà a dos experts de l’àmbit de la seguretat i de la criminologia, en concret en Josep Maria Tamarit, catedràtic de dret penal de la UOC i de la Universitat de Lleida, director del Màster en Ciberdelinqüència de la UOC i president de la Societat Europea de Criminologia; i en Francesc Guillén, president de l’Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental (ACPIDA).

Policia i models d’intervenció de proximitat, convivència i comunitat

A la taula 1, Manuela Martínez, cap de l’Oficina de Gestió d’Incidències de Convivència i Civisme de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat entrevistarà a professionals dels cossos de seguretat i de la policia local de Catalunya: Xavier Pastor Palacios, excap de la unitat de mediació i negociació dels Mossos d’Esquadra; Tomás Gil, excap de la policia de Sant Adrià del Besòs; Elena Cobler, especialista en Mediació Policial, membre de la Guàrdia Urbana de Reus; Ramon Dosaigues, cap de la policia de l’Hospitalet del Llobregat; Josep Antoni Quesada, Intendent major de la Policia Municipal de Sabadell.

Convivència, conflictes i seguretat en el context actual de l’àmbit local

A la taula 2, Marta Méndez, mediadora i professora del Màster de Gestió i Solució de Conflictes de la UOC i Sòcia-directora de GIRA-ADR entrevistarà a: Noemi Ayguasenosa, postgrau en seguretat i conflictologia de la UOC i Impulsora de la Unitat de Mediació dels Mossos d’Esquadra; Oscar Negredo, coordinador del servei de mediació comunitària de l’Hospitalet de Llobregat; Xevi Casademont, politòleg i professor de la Universitat de Girona i coordinador del grau en Treball Social; i Jorge Navarro, sergent de la unitat de la policia de convivència de L’Hospitalet de Llobregat.

Conflictes actuals en el context social i abordatges des de l’àmbit local

A la taula 3, Eduard Carrera, professor d’educació i Psicologia de la UdG entrevistarà a: Joan Lluís Pérez Francesch, catedràtic de Dret Constitucional de la UAB; Antonia Linde, directora del Programa de Criminologia de la UOC; José Mansilla, professor d’Antropologia i membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà de la UB; Diego Torrente, catedràtic de Sociologia de la UB. Modera, Eduard Carrera, professor d’educació i Psicologia de la UdG.

Conferència de cloenda

Per cloure la jornada, Jérôme Ferret, professor de Sociologia de la Université de Toulouse 1 Capitole, i Josep Redorta, advocat i doctor en Psicologia Social i Mediador, dialogaran i debatran sobre els models de policia i els problemes i conflictes de convivència de present i de futur i respecte al contingut que s’hagi presentat a la jornada.

Consulta el programa complet:


Jornada «Policía, Sociedad y Convivencia: modelos de presente y de futuro»

El próximo 29 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, la UOC y la Societat Catalana de Conflictologia organizan en el Auditorio de la Farga de L’Hospitalet esta jornada para hablar de los modelos policiales de presente y de futuro relacionados con los conflictos públicos y de convivencia. La inscripción a la jornada es gratuita. Se puede asistir presencialmente o seguir por videoconferencia. Para asistir, es necesario realizar la inscripción a través de un formulario en este enlace.

Modelos policiales

Policía de convivencia, policía de proximidad, policía de barrio, policía comunitaria, policía mediadora, policía de… Cada vez son más los modelos y submodelos policiales que se conciben y se ponen en práctica para dar respuesta a problemas de seguridad, y en concreto a los conflictos de baja y media intensidad de la ciudadanía en nuestros municipios, lo que a menudo se llama de convivencia. Modelos que tratan de dar respuesta a la complejidad de problemas y relaciones que se producen en la actual sociedad y muy especialmente en el espacio público. Que tratan de ofrecer respuesta a las necesidades de la ciudadanía y las peticiones diversas a sus problemas. Modelos que tienen en cuenta que no es suficiente con prevenir y resolver este tipo de problemas y conflictos, sino que también es crucial y se valora, y mucho, cómo se hace y si, en estas formas de hacer, se tiene en cuenta, se implica, se hace partícipe, responsable a la ciudadanía, a la vez de hacerlo.

Los efectos de la COVID-19

La COVID-19, con las medidas públicas a combatirla y el malestar social e individual asociado durante este período, han incrementado, en muchos casos, los problemas y conflictos y han exigido un esfuerzo de las instituciones públicas, especialmente de la policía, en éstos casos y niveles. Aún hoy, a consecuencia de esta situación, se vive un estado de tensión psicosocial que puede comprobarse en las relaciones diarias.

La crisis de la convivencia

Visto que la sociedad cada vez es más compleja, que crecen el número de demandas y necesidades de la ciudadanía, que en determinados casos se incrementan el número de conflictos y o bien la intensidad de éstos, que debe seguir dándose respuesta a estas situaciones y potenciar la convivencia pacífica de la ciudadanía y la seguridad de nuestra sociedad y comunidades con diversos procesos e instrumentos, es necesario repensar en las respuestas policiales adecuadas, a través de los modelos, en el actual contexto.

¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir?

Por todos estos motivos, la jornada se plantea los siguientes objetivos: 1) Conocer los distintos modelos policiales que se han desarrollado hasta ahora para dar respuesta a las problemáticas y conflictos de baja y media intensidad, especialmente de convivencia, que se han producido y se pueden producir en adelante en la sociedad; y 2) teniendo en cuenta el contexto actual social y las tendencias que se están captando, repensar y plantear los cambios e innovaciones en los modelos policiales para dar una respuesta a los conflictos y problemas ciudadanos y sociales del presente y sobre todo del futuro.

Programa de la jornada

La bienvenida institucional irá a cargo de la alcaldesa de L’Hospitalet del Llobregat, Dª. Núria Marín. A continuación, el 3º teniente alcalde y responsable del Área de Convivencia y Seguridad, Josep Castro, y la decana de los Estudios de Derecho, Ciencia Política y Criminología de la UOC, Raquel Xalabarder, darán la bienvenida a los asistentes a la jornada.

La jornada tiene una entrevista inicial, para contextualizar la cuestión o cuestiones centrales, 3 mesas redondas y una conferencia de clausura en formato de diálogo en las que participan personas expertas y profesionales con conocimiento y experiencia en cada uno de los temas de trabajo. Estos espacios se articularán en formato de entrevista, en la que un moderador o moderadora realizará un conjunto de preguntas a los entrevistados-ponentes de la mesa para facilitar el diálogo.

Policía, más allá de la criminalidad

En la entrevista inicial, Xavier Pastor, profesor del Máster de Gestión y Solución de conflictos de la UOC y director del postgrado de Resolución de conflictos Públicos y mediación de la UdG, entrevistará a dos expertos del ámbito de la seguridad y de la criminología, en concreto Josep Maria Tamarit, catedrático de derecho penal de la UOC y de la Universidad de Lleida, director del Máster en Ciberdelincuencia de la UOC y presidente de la Sociedad Europea de Criminología; y Francesc Guillén, presidente de la Asociación Catalana para la Prevención de la Inseguridad a través del Diseño Ambiental (ACPIDA).

Policía y modelos de intervención de proximidad, convivencia y comunidad

En la mesa 1, Manuela Martínez, jefe de la Oficina de Gestión de Incidencias de Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat entrevistará a profesionales de los cuerpos de seguridad y de la policía local de Cataluña: Xavier Pastor Palacios, ex jefe de la unidad de mediación y negociación de los Mossos d’Esquadra; Tomás Gil, exjefe de la policía de Sant Adrià del Besòs; Elena Cobler, especialista en Mediación Policial, miembro de la Guardia Urbana de Reus; Ramon Dosaigues, jefe de la policía de Hospitalet del Llobregat; Josep Antoni Quesada, Intendente mayor de la Policía Municipal de Sabadell.

Convivencia, conflictos y seguridad en el contexto actual del ámbito local

En la mesa 2, Marta Méndez, mediadora y profesora del Máster de Gestión y Solución de Conflictos de la UOC y Socia-directora de GIRA-ADR entrevistará a: Noemi Ayguasenosa, posgrado en seguridad y conflictología de la UOC e Impulsora de la Unidad de Mediación de los Mossos d’Esquadra; Oscar Negredo, coordinador del servicio de mediación comunitaria de Hospitalet de Llobregat; Xevi Casademont, politólogo y profesor de la Universidad de Girona y coordinador del grado en Trabajo Social; y Jorge Navarro, sargento de la unidad de la policía de convivencia de L’Hospitalet de Llobregat.

Conflictos actuales en el contexto social y abordajes desde el ámbito local

En la mesa 3, Eduard Carrera, profesor de educación y Psicología de la UdG entrevistará a: Joan Lluís Pérez Francesch, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB; Antonia Linde, directora del Programa de Criminología de la UOC; José Mansilla, profesor de Antropología y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano de la UB; Diego Torrente, Catedrático de Sociología de la UB. Modera, Eduard Carrera, profesor de educación y Psicología de la UdG.

Conferencia de clausura

Para cerrar la jornada, Jérôme Ferret, profesor de Sociología de la Universidad de Toulouse 1 Capitole, y Josep Redorta, abogado y doctor en Psicología Social y Mediador, dialogarán y debatirán sobre los modelos de policía y los problemas y conflictos de convivencia de presente y de futuro y respecto al contenido que se haya presentado en la jornada.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Politólogo y conflictólogo. Profesor programa de Gestión y Solución de Conflictos (conflictología) de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Director del Postgrado de Resolución de Conflictos Públicos y Mediación Comunitaria de la UdG (Fundación UdG). Autor de diferentes investigaciones en Cataluña y de libros sobre la resolución y gestión de conflictos públicos, sociales y deportivos. Galardonado con el Premio Civismo 2014 y 2015 de la Generalidad de Cataluña en la modalidad de ensayo y del Premios Ammi 2010 al mejor premio estatal de mediación por el proyecto "Mediación nocturna y Gestión de conflictos en el ocio nocturno".
Comentarios
Judit Llorach4 diciembre, 2022 a las 2:08 pm

Voldria saber si es possible obtenir un certificat d’Assistencia a la jornada q es va celebrar el passat dia 29 de novembre sobre “Policia, Societat i Convivència: models de present i de futur”. En el meu cas vaig poder seguir la conferència via on-line.

Gràcies

Responder
Raquel Fuster16 enero, 2023 a las 9:50 am

Jo també vaig assistir a la jornada completa i no he rebut el CERTIFICAT.

Quedo pendent de la resposta, GRÀCIES.
Raquel F.

Responder
Deja un comentario