Internet law

Statement

The aim of the Internet Law research group is to analyse the legal problems derived from the implementation of digital technology and the Internet within the law. Specifically, it examines intellectual and industrial property, personal data, privacy and image rights, the protection of electronic commerce consumers and users, the liability of Internet services providers, the resolution of online conflicts and the new forms of crime against these laws, within a context of normative (including the international enforcement of laws) and market globalization.

This legal analysis is carried out applying an interdisciplinary approach, which enables the various fields of legal expertise to work together and mutually enrich each other, without foregoing the necessary specialization required by any legal research.

The research team brings a very broad, proven experience in the analysis of the legal implications derived from digital technology and the Internet.


El grup de recerca Dret d’internet té com a objectiu analitzar els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i d’internet en el dret. Concretament, s’examinen la propietat intel·lectual i industrial, les dades de caràcter personal, la privacitat i els drets d’imatge, la protecció dels consumidors i els usuaris de comerç electrònic, la responsabilitat dels proveïdors de serveis a internet, la resolució de conflictes en línia i les noves formes de delinqüència d’aquests drets, tot en un context de globalització normativa (inclosa l’observança internacional de drets) i de mercats.

Aquesta anàlisi jurídica es fa des d’una perspectiva interdisciplinària, que permet el treball conjunt i l’enriquiment comú de les diverses experteses jurídiques, sense renunciar a la necessària especialització que requereix tota recerca jurídica.

L’equip investigador té una experiència acreditada molt àmplia en l’anàlisi de les implicacions jurídiques derivades de la tecnologia digital i d’internet.


El grupo de investigación Derecho de internet tiene como objetivo analizar los problemas jurídicos derivados de la implantación de la tecnología digital y de internet en el derecho. En concreto, se examinan la propiedad intelectual e industrial, los datos de carácter personal, la privacidad y los derechos de imagen, la protección de los consumidores y usuarios de comercio electrónico, la responsabilidad de los proveedores de servicios en internet, la resolución de conflictos en línea y las nuevas formas de delincuencia de estos derechos, todo en un contexto de globalización normativa (incluida la observancia internacional de derechos) y de mercados.

Este análisis jurídico se realiza desde una perspectiva interdisciplinaria, que permite el trabajo conjunto y el enriquecimiento común de las diferentes pericias jurídicas, sin renunciar a la necesaria especialización que requiere toda investigación jurídica.

El equipo investigador tiene amplia experiencia acreditada en el análisis de las implicaciones jurídicas derivadas de la tecnología digital y de internet.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)