Noves perspectives en Turisme i Oci

Línies i Projectes de Recerca

LÍNIES DE RECERCA

 • Analitzar l’estabilitat o el redisseny dels diferents models de governança, estratègies i relacions amb l’entorn de les estructures socioeconòmiques que inclouen o es relacionen directament amb les activitats turístiques.
 • Estudiar la emergència de propostes de base cooperativa i a la seva manifestació a les micro-geografies de proximitat.
 • Observar l’existència de bretxes de diferents tipus (climàtiques, digitals, de gènere) que poden influir en el desenvolupament turístic.
 • Analitzar com evolucionaran els factors (consciència, valors personals, estils de vida, prioritats) que caracteritzen els comportaments vinculats al consum turístic, amb especial atenció als elements condicionats per la situació post-pandèmica.
 • Saber com evolucionaran les expectatives al respecte del potencial consum turístic i com això pot condicionar els equilibris en relació a la presa de decisions organitzatives.
 • Conèixer fins que punt es produeix una veritable transformació de la cultura organitzativa de les empreses turístiques i cap on anirà aquesta transformació
 • Saber com poden afectar al treball turístic, elements com ara les restriccions en la mobilitat, el distanciament social o la creixent consciència envers a les activitats de proximitat, amb interès per fenòmens com ara el nomadisme digital.
 • Observar com l’administració s’adapta a les noves necessitats pel que respecta al monitoratge de les dades turístiques, en un context de creixent disponibilitat però també de major complexitat en el seu maneig.
 • Estudiar l’evolució de la percepció dels residents referent al futur desenvolupament de l’activitat i saber si la seva veu, expressada a través de les diferents manifestacions dels moviments socials, continuarà adquirint la rellevància que semblava aconseguir en els moments pre-pandèmics.
 • Analitzar la possible emergència de models turístics regeneratius, de permaturisme o models lligats a les visions de post-creixement i/o decreixement, propostes que incorporen la necessitat de desenvolupar sistemes econòmics sostenibles i justos pel que respecta a la distribució de la riquesa.
 • Observa la possible emergència de propostes de planificació que siguin més col·laborativa, on intenten minimitzar al màxim els possibles impactes, i aconseguir dissenyar i organitzar un model turístic propi, basat en els recursos específics i la idiosincràsia de les comunitats que l’habiten.
 • Analitzar el desenvolupament de l’oferta, la demanda, el treball en aquelles iniciatives turístiques mediades per plataformes digitals, en un context de transformació continuada de tots aquests elements.
 • Observar si noves formes de comercialització i de models de negoci associats poden establir renovades formes de relació entre consumidors i proveïdors a través de la tecnologia i si la potencial aparició de nous canals de relació suposa una oportunitat per als agents de canvi que proposen ofertes alternatives de transformació del turisme en futurs escenaris.
 • Saber si les TIC poden afavorir la regeneració, la resiliència o els processos de decreixement turístic en les diferents tipologies de destinacions.
 • Saber quin podria ser l’ús, adopció i satisfacció dels consumidors turístics de les experiències generades per les tecnologies lligades a la realitat virtual i/o augmentada, en un context de canvi a la mobilitat i de potencials restriccions a la mateixa.
 • Analitzar la intersecció entre tecnologia i sostenibilitat, entenem que un element que potencialment pot prendre més rellevància és el foment de noves maneres de governança, planificació i gestió de l’activitat turística mediades per tecnologies com ara les plataformitzades i/o la realitat virtual o augmentada.

 

PROJECTES D’I+D EN MARXA

 • EPTUR. “Procesos adaptativos e impactos de la economía de plataforma turística en España en un contexto de cambio continuo. Un análisis desde la comparativa territorial”. Programa estatal de Investigación, Desarrollo e innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2021-2024.

  El projecte EPTUR parteix de les reflexions conceptuals i metodològiques i els resultats obtinguts a l’anterior projecte del Programa Estatal d’R+D+i Orientada als Reptes de la Societat ECCOLTUR (2018-2020) desenvolupat pels membres del grup de recerca Noves Perspectives en Turisme i Oci (NOUTUR) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), al qual té la voluntat de donar continuïtat i profunditat, així com de diferents investigacions liderades al si. Es nodreix també de l’experiència i els resultats obtinguts pels investigadors del grup Estudis Urbans i del Turisme (URByTUR) de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) que participen en aquesta proposta, així com dels relacionats amb nous investigadors que s’incorporen a l’equip des d’altres universitats i institucions nacionals i internacionals, conformant un equip de recerca sòlid, inter i multidisciplinari i amb trajectòries i coneixements complementaris.

  A partir dels antecedents i els resultats previs de l’equip de recerca, el projecte EPTUR es planteja l’objectiu científic general d’analitzar l’evolució i els processos d’integració, adaptació i resiliència de l’economia de plataforma turística (EPT) a Espanya a l’actual context d’acceleració dels processos de digitalització. Partim de la hipòtesi que l’acceleració dels processos de digitalització, accentuada en l’actual context de crisi de mobilitat generada per la pandèmia, genera i genera una transformació adaptativa de les manifestacions de l’EPT al nostre país, amb conseqüències de diversa índole per a la sostenibilitat de les destinacions turístiques on té presència, així com per a la viabilitat dels sectors associats. Tenint en compte la magnitud que històricament ha tingut el turisme en la producció i l’ocupació al nostre país i la creixent rellevància de l’EPT, comprendre aquests processos i les transformacions i impactes derivats suposa un repte especialment rellevant a nivell social i econòmic.

  En aquest sentit també considerem que els processos de digitalització poden ser un eix vertebrador de la reiniciació i recuperació del turisme i que les performativitats que adquireixi l’EPT poden influir decididament en els efectes socioeconòmics d’aquesta recuperació, encara més sent una de les línies estratègiques identificades pel Govern i la Unió Europea per al futur desenvolupament del país. A més, atesa la diversitat territorial del nostre país, entenem que aquests processos comportaran adaptacions i resiliències desiguals i diverses, necessitant un estudi comparatiu així com la identificació de noves fonts d’informació i variables per a la seva comprensió i posterior gestió. Finalment, considerem que la perspectiva de gènere s’ha d’incloure de manera transversal en tots els nostres objectius atès el impacte desigual de l’EPT en les dones, així com el potencial existent per a l’emprenedoria femenina en la imbricació d’aquest fenomen amb l’economia social.

 

PROYECTES D’I+D REALIZATS

 • ECCOLTUR. “Economía colaborativa y espacios turísticos: contribuciones, transformaciones y retos”. (Economia col·laborativa i espais turístics contribucions, transformacions i reptes). Programa estatal de Investigación, Desarrollo e innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad. 2018-2020.

El projecte ECCOLTUR es planteja l’objectiu científic general d’analitzar les transformacions que l’economia col·laborativa està generant en els espais turístics i els seus efectes sobre el desenvolupament, la competitivitat i la sostenibilitat de les destinacions turístiques a diferents escales i contextos amb una clara intenció de transferències de coneixement. Donada la novetat de la temàtica, això comporta també el desenvolupament d’un marc analític, conceptual i metodològic innovador per a la seva anàlisi i comprensió i abordar el fenomen des d’una perspectiva multiescalar i comparada. Part de la hipòtesi que l’economia col·laborativa ha emergit de manera irruptora en la societat actual, molt particularment en el turisme, generant transformacions, conflictes i impactes de tota índole. En l’àmbit del turisme dels ecosistemes d’EC afegeixen noves propostes alternatives als models de producció i de consum convencionals i, al mateix temps, la seva introducció en els espais turístics tendeix a generar tensions i productes disruptius que ocasionen impactes sobre els sectors tradicionals. Aquestes noves formes de funcionar obeeixen a lògiques globals arrelades en moviments socials però també al seu aprofitament per part del capitalisme de plataformes que es tradueixen en la desigualtat dels impactes a escala local i en una complexitat del fenomen. És en aquest context, el turisme ens proporciona una diapositiva heurística per entendre aquests elements així com els reptes i les oportunitats que l’EC pot oferir per crear nous models econòmics i per contribuir a la generació de societats més sostenibles.

 • MOVIMENTS. “Reconeixement i anàlisi dels moviments ciutadans de resistència i protesta davant els impactes del creixement del capitalisme de plataforma turístic. El cas de la ciutat de Barcelona”. Convocatòria d’Ajuts de la UOC per a Projectes de Recerca Interdisciplinària. Universitat Oberta de Catalunya i La Caixa. 2018.

La present proposta sorgeix de la voluntat de col·laboració inter-estudis de quatre grups de recerca de la UOC amb la finalitat d’abordar una reflexió critica sobre els moviments de resistència i protesta davant els impactes del creixement del capitalisme de plataforma turístic els darrers anys i aprofitant el laboratori que en aquest sentit representa la ciutat de Barcelona. Els seus principals objectius són: 1) Crear un marc teòric i metodològic sòlid entorn als principals aspectes que caracteritzen a aquests moviments de resistència i protesta davant el capitalisme de plataforma turística així com de la seva incidència, tenint en compte els discursos més rellevants des d’una perspectiva interdisciplinar, 2) Conèixer i caracteritzar els discursos de resistència i/o protesta generades a les xarxes socials arrel del creixement del capitalisme de plataforma turístic a Barcelona.

 

Enhancing quality jobs, apprenticeships and traineeships in the tourism sector across Europe (Pilot Project “Youth on the SPOT – Special Partnership for Tourism” – DG Growth). #IdEATE és un projecte europeu realitzat entre 2016 i 2018, que va comptar amb deu socis de sis països diferents (Bèlgica, Finlàndia, França, Grècia, Itàlia i Espanya). IdEATE ha desenvolupat un model sostenible que ajuda a connectar els principals actors actius en el camp del turisme (demandants d’ocupació, futurs empresaris i pimes, institucions de formació, administracions públiques) amb l’objectiu de facilitar l’ocupació d’ocupacions d’alta qualitat, pràctiques d’aprenentatge i pràctiques en el sector turístic a tota la UE.

 

Les Destinacions Turístiques intel·ligents a les comarques de Barcelona: Diagnòstic i Propostes d’actuació. (DIBA-UOC, 2016-2018) Col·laboració entre el laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona i NOUTUR per a la realització d’un diagnòstic exhaustiu de la situació de les destinacions turístiques de Barcelona en relació amb la intel·ligència turística.

 

El capital social en els esdeveniments culturals de Catalunya. Una anàlisi del seu potencial com a recurs per al desenvolupament local. (CoNCA- UOC, 2013-2015). Col·laboració entre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i NOUTUR per a l’anàlisi del capital social existent en els esdeveniments culturals de Catalunya en relació amb el desenvolupament local.

 

Els esdeveniments culturals a Catalunya. Identificació, localització i anàlisi comparada de les activitats de cultura popular. (CoNCA-UOC, 2013-2015). Inventari d’esdeveniments impulsat pel Consell Nacional de la Cultura i dels Arts i la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals on s’ordena i es descriu la situació actual dels  dels esdeveniments de cultura popular a Catalunya.

 
(Visited 2 times, 1 visits today)