Competències comunicatives en l’enginyeria informàtica / Competencias comunicativas en ingeniería informática

21 marzo, 2012

(ir a la versión en castellano)

Motivat per la finalització dels estudis d’enginyeria informàtica m’agradaria compartir amb la comunitat una sèrie de reflexions producte del treball realitzat en el projecte de final de carrera. Atès que sovint he pogut comprovar les deficiències comunicatives dels enginyers en general i dels informàtics en particular (amb notables excepcions), em vaig decidir a enfocar el projecte de final de carrera d’enginyeria informàtica a l’estudi de l’ensenyament/aprenentatge de les competències comunicatives en l’enginyeria informàtica.

Per començar, el model d’educació universitari actual de l’estat espanyol està enfocat a complir amb les directrius del pla de l’espai universitari europeu d’educació superior (EEES). Aquest model basa part del seu desenvolupament en el concepte de “competència”. Les diferents titulacions de grau que s’ofereixen a l’estat han de descriure les competències específiques de l’àrea, branca o professió concreta dels estudis i les competències transversals comunes als diferents estudis. Les competències transversals presents poden ser referides a la comunicació, recerca d’informació, etc. Per a cada titulació oficial oferta a les universitats espanyoles ha calgut descriure les competències implicades en una memòria presentada i verificada a diferents nivells oficials.

En el cas estudiat, hem revisat totes les memòries oficials de verificació disponibles dels graus en enginyeria en informàtica, enginyeria en telecomunicació i multimèdia amb l’objectiu d’analitzar diferents aspectes de la presència de diferents competències comunicatives transversals. En concret ens hem centrat en les competències d’expressió oral i escrita en llengua pròpia i estrangera (anglès), en l’habilitat en les relacions interpersonals i en la capacitat de comunicar-se amb audiències expertes i profanes sobre els matèries dels estudis.

Els resultats d’aquesta anàlisi han demostrat que les competències estudiades són presents en un percentatge molt elevat dels graus estudiats amb l’excepció de les capacitats de relació interpersonal que només serien presents en una lleugera majoria dels graus. En el cas concret de l’enginyeria informàtica, hem aprofundit l’estudi amb més detall, centrant-nos en el pes i disposició de les competències respecte de les matèries en estudi. Hem pogut observar que d’una banda les competències es distribuïen, de mitjana, per més de la meitat de les matèries de la titulació. D’altra banda, les dades apunten que aquestes matèries solen recaure en un percentatge significativament major en els darrers 2 semestres de la carrera, tant en matèries obligatòries com en optatives.

En conjunt, les dades mostren una clara presència de l’ensenyament de les competències comunicatives en els graus d’informàtica, telecomunicació i multimèdia. Naturalment, l’estudi fa referència als plans, estratègia i enfocament dels estudis. Ara caldrà avaluar si aquestes voluntats teòriques acabaran per convertir-se en realitats pràctiques.

Els resultats específics es poden consultar en la memòria del projecte que es troba al repositori de la UOC: http://hdl.handle.net/10609/12141 . El projecte ha estat dirigit per na Neus Heras Navarro com a consultora de projecte i na Mª Jesús Marco Galindo com a professora responsable d’àrea.

N’Albert Farré Benet és enginyer electrònic per la UPC i ara, enginyer informàtic per la UOC.  Treballa actualment com a cap de projecte en un projecte de programari de control d’un instrument de diagnosi in vitro per a una empresa de programari clínic. Ha publicat articles i col·laborat en diferents mitjans especialitzats en l’automatització de les proves de programari. La seva darrera col·laboració es pot trobar a Experiences of test automation: Case studies of software test automation.

——————————————————————————————

Motivado por la finalización de los estudios de ingeniería informática me gustaría compartir con la comunidad una serie de reflexiones producto del trabajo realizado en el proyecto de final de carrera. Dado que a menudo he podido comprobar las deficiencias comunicativas de los ingenieros en general y de los informáticos en particular (con notables excepciones), me decidí a enfocar el proyecto de final de carrera de ingeniería informática al estudio de la enseñanza/aprendizaje de las competencias comunicativas en la ingeniería informática.

Para empezar, el modelo de educación universitario actual del estado español está enfocado a cumplir con las directrices del plan del espacio universitario europeo de educación superior (EEES). Este modelo basa su desarrollo en el concepto de «competencia». Las diferentes titulaciones de grado que se ofrecen en el estado deben describir las competencias específicas del área, rama o profesión concreta de los estudios y las competencias transversales comunes a los diferentes estudios. Las competencias transversales presentes pueden ser referidas a la comunicación, búsqueda de información, etc. Para cada titulación oficial ofrecida en las universidades españolas ha sido necesario describir las competencias implicadas en una memoria presentada y verificada a diferentes niveles oficiales.

En el caso estudiado, hemos revisado todas las memorias oficiales de verificación disponibles de los grados en ingeniería en informática, ingeniería en telecomunicaciones y multimedia con el objetivo de analizar algunos aspectos de la presencia de diferentes competencias comunicativas transversales. En concreto nos hemos centrado en las competencias de expresión oral y escrita en lengua propia y extranjera (inglés), en la habilidad en las relaciones interpersonales y en la capacidad de comunicarse con audiencias expertas y profanas sobre las materias de los estudios.

Los resultados de este análisis han demostrado que las competencias estudiadas están presentes en un porcentaje muy elevado de los grados estudiados con la excepción de las capacidades de relación interpersonal que sólo estarían presentes en una ligera mayoría de los grados. En el caso concreto de la ingeniería informática, hemos profundizado el estudio con más detalle, centrándonos en el peso y disposición de las competencias respecto de las materias en estudio. Hemos podido observar que por un lado las competencias se distribuían, en promedio, por más de la mitad de las materias de la titulación. Por otra parte, los datos apuntan a que estas materias suelen recaer en un porcentaje significativamente mayor en los últimos 2 semestres de la carrera, tanto en materias obligatorias como en optativas.

En conjunto, los datos muestran una clara presencia de la enseñanza de las competencias comunicativas en los grados de informática, telecomunicación y multimedia. Naturalmente, el estudio hace referencia a los planes, estrategia y enfoque de los estudios. Ahora habrá que evaluar si estas voluntades teóricas acaban por convertirse en realidades prácticas.

Los resultados específicos se pueden consultar en la memoria del proyecto que se encuentra en el repositorio de la UOC: http://hdl.handle.net/10609/12141. El proyecto ha sido dirigido por Neus Heras Navarro como consultora de proyecto y na M ª Jesús Marco Galindo como profesora responsable de área.

Albert Farré Benet es ingeniero electrónico por la UPC y ahora, ingeniero informático por la UOC. Trabaja actualmente como jefe de proyecto en un proyecto de software de control de un instrumento de diagnosis in vitro para una empresa de software clínico. Ha publicado artículos y colaborado en diferentes medios especializados en la automatización de pruebas de software. Su última colaboración se puede encontrar en Experiences of test automation: Case studies of software test automation.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentarios
Deja un comentario