El sector de les arts plàstiques i visuals

14 d'octubre de 2015

CATALÀ

El sector de les arts plàstiques i visuals és una assignatura optativa del primer semestre del nou pla del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG. Una assignatura amb la qual ens endinsarem en el món de l’art des d’una aproximació estructural i sistèmica.

L’objectiu d’aquesta assignatura és familiaritzar l’estudiant amb les característiques fonamentals del sector de les arts plàstiques i visuals. Per tant, aquesta assignatura se centra en les estructures que construeixen el sector així com en les relacions que s’estableixen entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les arts plàstiques i visuals actuals. En aquest sentit tractarem cinc temes clau com són, el món de l’art, els agents del món de l’art, els espais de l’art contemporani, el mercat de l’art i la difusió i recepció de l’art contemporani.

Per poder donar a l’estudiant una visió global aquesta matèria afronta l’anàlisi del sector des de diferents perspectives, com la creació, la producció, la distribució, exhibició, la venda i la conservació. Alhora, en un context com l’actual, s’ha considerat important donar una visió global del sector a partir de la seva perspectiva tant local com global, identificant les influències que això suposa així com les oportunitats i amenaces que li brinden les tecnologies de la informació i la comunicació .


CASTELLANO

El sector de las artes plásticas y visuales es una asignatura optativa del primer semestre del nuevo plan del Máster de Gestión Cultural UOC-UdG. Una asignatura con la que nos adentraremos en el mundo del arte desde una aproximación estructural y sistémica.

El objetivo de esta asignatura es familiarizar al estudiante con las características fundamentales del sector de las artes plásticas y visuales. Por lo tanto, esta asignatura se centra en las estructuras que construyen el sector así como en las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo de las artes plásticas y visuales actuales. En este sentido trataremos cinco temas clave como son, el mundo del arte, los agentes del mundo del arte, los espacios del arte contemporáneo, el mercado del arte y la difusión y recepción del arte contemporáneo.

Para poder dar al estudiante una visión global esta materia afronta el análisis del sector desde diferentes perspectivas, como la creación, la producción, la distribución, exhibición, la venta y la conservación. Asimismo, en un contexto como el actual, se ha considerado importante dar una visión global del sector a partir de su perspectiva tanto local como global, identificando las influencias que ello supone así como las oportunidades y amenazas que le brindan las tecnologías de la información y la comunicación.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari