La UOC extreu indicadors de gènere per dissenyar polítiques basades en l’evidència

19 juny, 2017

Sergi Fàbregues, professor de Psicologia i Ciències de l’Educació, expert en mètodes de recerca.

La igualtat de gènere a la UOC és objecte actualment d’una sèrie d’accions per definir indicadors i poder-la mesurar, juntament amb el seu progrés institucional. Aquesta és una iniciativa de la Unitat d’Igualtat de la UOC, de la qual en són membres els professors Julio Meneses i Sergi Fàbregues.

A les universitats de l’Estat Espanyol des de 2008 i fins a 2014 les dones únicament constitueixen el 42% del total del personal investigador (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2017). En el cas específic de la UOC, l’any 2013 les dones eren minoria entre les categories de professorat agregat (41,4% de dones comparat amb un 58,6% d’homes) mentre que, en canvi, eren majoria entre les categories de professorat ajudant (59,3% de dones comparat amb un 40,7% d’homes) (UOC, 2015).

Actualment s’estan duent a terme quatre grans accions per consolidar els indicadors de gènere com una eina imprescindible de presa de decisions i sensibilització.

1. Obtenir un sistema d’indicadors per mesurar l’equitat de gènere en les àrees d’acadèmia, de recerca i de recursos humans.

2. Identificar les mancances principals en les dades disponibles. Tant les dades que fins ara no han estat desglossades per sexe (les autories de les publicacions i l’ordre dels seus autors i autores), com les dades que per la seva naturalesa són difícils de processar (el contingut i trets lingüístics dels mòduls de les assignatures).

3. Poder informar els indicadors mitjançant dades generades de manera automàtica –enlloc de fer-se a demanda, tal com passa actualment–, que alhora siguin fàcilment accessibles.

4. Dissenyar una estratègia de comunicació dels resultats dels indicadors que permeti donar visibilitat a l’equitat de gènere i fer-la part de la identitat i cultura de la Universitat.

S’espera que aquestes accions contribueixin a establir dins la UOC una cultura institucional més compromesa amb la lluita contra els rols tradicionals de gènere i, en definitiva, fer minvar el seu impacte negatiu a tots els àmbits de la universitat.

Els indicadors de gènere, de naturalesa quantitativa i/o qualitativa, tenen com a finalitat principal mesurar les inequitats en aquest àmbit existents a la nostra societat. En contextos acadèmics com el de la UOC,  tenen una importància cabdal, ja que constitueixen la base fonamental per dissenyar polítiques de gènere institucionals basades en l’evidència, donar visibilitat a les desigualtats dins la institució, despertar la consciència sobre aquestes temàtiques entre les persones i, en definitiva, promoure una cultura de transparència i compromís en relació al gènere  a la universitat.

Els professors Julio Meneses i Sergi Fàbregues van presentar la comunicació “Best practices and challenges in monitoring progress towards gender equality: The case of an online University” al Gender STEM Equality Congress 2017, celebrat a Berlín el 8 i 9 de juny de 2017.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professor de Psicologia i Ciències de l’Educació, expert en mètodes de recerca. Membre del grup GENTIC.