Desplegant el nou grau de Psicologia de la UOC

10 març, 2022
Desplegant el nou grau de psicologia de la UOC Fotografia de l’Evan Mach a Unsplash

Si l’any 2020 va ser un any de celebracions als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació amb la commemoració del nostre 25è aniversari, també l’any 2021 ha tingut esdeveniments ben destacats. Un d’ells ha estat la posada en marxa del nou pla d’estudis del grau de Psicologia.

Entre les novetats, destaquen noves assignatures optatives i una nova menció

Amb una voluntat de renovació i amb la mirada posada en el futur de la professió, aquest nou pla manté les fortaleses del grau i ofereix una perspectiva més àmplia i moderna de la psicologia. Així, mantenim una formació generalista sòlida i rigorosa, que permet una posterior especialització de postgrau en qualsevol de les àrees en què el nostre estudiantat pugui estar interessat, a la vegada que apuntem cap al futur amb algunes assignatures obligatòries innovadores i amb noves optatives i mencions. Veiem tots aquests aspectes amb més deteniment. 

En primer lloc, l’estructura de la titulació es manté, oferint 240 crèdits que es distribueixen en 60 bàsics, 150 obligatoris (d’entre els quals, 18 corresponen a les pràctiques i 6 al TFG) i 30 optatius. Com diem, aquesta és la mateixa distribució de crèdits que ja tenia el pla d’estudis anterior, però oferint ara només assignatures de 6 ECTS, que permetran als docents un aprofundiment en les diferents matèries, a la vegada que afavoreixen la concentració i optimització dels esforços per part de l’estudiantat. Aquestes assignatures estan organitzades en una seqüència de vuit semestres, permetent, per tant, la finalització del grau en quatre anys.

L’oferta d’optativitat ens permet mantenir les cinc mencions que ja teníem.

El ritme d’avenç a la titulació s’adapta a les condicions i disponibilitat de cada estudiant

Així i tot, coneixent les característiques de l’estudiantat de la UOC, el ritme d’avenç al llarg de la titulació pot adaptar-se a les condicions i a la disponibilitat de cada un d’ells. D’aquesta manera, no cal matricular 30 crèdits cada semestre (5 assignatures), sinó el nombre de crèdits i assignatures que cada estudiant valori com adequat a la seva situació personal.

Desplegant el nou grau de psicologia de la UOC
Fotografia de C D-X en Unsplash

El que sí que és molt important és planificar la matrícula tenint present aquesta organització en semestres i atenent els requisits o les recomanacions que tingui cada assignatura sobre els coneixements previs que són necessaris per poder-la cursar amb garanties.

Per fer-ho, posem a disposició de l’estudiantat dos recursos complementaris: un primer recurs és la informació de campus, a la que hem afegit un quadre resum amb totes les assignatures, identificades per àrees de coneixement i indicant per cada una d’elles aquests requisits o recomanacions (en cas que n’hi hagi); i un segon recurs és l’orientació que fan els nostres tutors i tutores.

El disseny del nou pla ha estat una oportunitat per identificar els millors aspectes del pla antic i poder-los mantenir, actualitzant-los, i també per incorporar totes aquelles novetats que fan d’aquest nou pla d’estudis una proposta rigorosa i coherent, a la vegada que oberta i moderna

Posem a disposició de l’alumnat dos recursos per una òptima planificació de la matrícula

La figura del tutor és fonamental en el model de la UOC, i ho és en qualsevol moment de la vida d’un estudiant, però té un valor especial quan s’ha de fer una planificació de la matrícula o de l’itinerari curricular. Així, el tutor de cada estudiant té informació sobre les seves condicions personals i professionals i, a la vegada, coneix en profunditat el pla d’estudis, de manera que en el moment de fer la matrícula o de planificar els futurs semestres la seva orientació és molt valuosa.

En aquesta planificació futura és especialment rellevant tenir en compte els requisits per poder cursar les assignatures de pràctiques i el TFG. Aquestes són assignatures que s’han de cursar necessàriament en el tram final de la formació i per les quals és indispensable tenir superats o incorporats a l’expedient (si és que han estat reconeguts) una sèrie de requisits previs que recull la memòria del pla d’estudis i que estan informats en diferents espais del campus.

L’element clau del Prácticum són les dues assignatures obligatòries de pràctiques presencials: dues oportunitats consecutives per poder aprendre en contacte directe amb la professió, en cinc àmbits diferents.

La figura del tutor és fonamental en el model de la UOC

En relació amb el Prácticum del nou pla d’estudis, els seus 18 crèdits es distribueixen en tres assignatures diferents. La novetat és que disposem d’una primera assignatura teòrica (Àmbits professionals de la Psicologia) on el que volem és apropar els estudiants a diferents àmbits d’exercici de la professió, des dels més clàssics i coneguts, fins als més innovadors o els que tenen una major demanda social. Aquesta assignatura ve a cobrir una necessitat que sovint ens traslladen els mateixos estudiants i amb la que volem donar resposta als dubtes que puguin tenir sobre com orientar la seva trajectòria futura, una vegada finalitzat el grau.

Però l’element clau del Prácticum són les dues assignatures obligatòries de pràctiques presencials. Continuem tenint, doncs, dues oportunitats consecutives per poder aprendre en contacte directe amb la professió, en cinc àmbits diferents (clínica i salut, organitzacions, educació, intervenció social i recerca), i a partir del treball al costat dels tutors de centre, d’una banda, i dintre de l’aula de la UOC, de l’altra.

Hem incorporat una assignatura teòrica com a resposta a una necessitat que ens traslladaven els mateixos alumnes

Desplegant el nou grau de psicologia de la UOC
Fotografia de Milad Fakurian a Unsplash

Una novetat interessant és l’oferta de noves assignatures optatives i la incorporació d’una nova menció. Així, d’una banda, totes les assignatures optatives són de 6 crèdits i això ens ha portat a redefinir l’oferta, reestructurant algunes de les que ja teníem en el pla anterior i creant-ne de noves.

Com a exemple de reestructuració podríem citar: Informació i competència digital en Psicologia, Teràpia cognitivoconductual o Psicologia urbana i ambiental. I entre les noves assignatures optatives, tenim: Trastorns del desenvolupament, Psicologia jurídica o Psicologia i treball en el segle XXI.

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits i això ens ha portat a redefinir l’oferta, reestructurant algunes de les que ja teníem en el pla anterior i creant-ne de noves

L’element clau del Prácticum són les dues assignatures obligatòries de pràctiques presencials

De l’altra banda, l’oferta d’optativitat ens permet mantenir les cinc mencions que ja teníem, Psicologia de la Salut (que assoleixen tots els graduats a través de la formació obligatòria i que dona accés al màster universitari de Psicologia General Sanitària), Psicologia de l’avaluació i intervenció clínica, Psicologia de l’educació, Psicologia del treball i de les organitzacions i Psicologia de la intervenció social; però també ens permet afegir una nova menció en un àmbit en creixement i que està generant sortides professionals diverses i molt interessants: Psicologia en l’àmbit de la justícia.

En conclusió, el disseny del nou pla ha estat una oportunitat per parar-nos a pensar amb calma, per identificar els millors aspectes del pla antic i poder-los mantenir, actualitzant-los, i també per incorporar totes aquelles novetats que fan d’aquest nou pla d’estudis una proposta rigorosa i coherent, a la vegada que oberta i moderna per la formació dels futurs professionals de la psicologia.

(Visited 70 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. Directora del grau de Psicologia.
Comentaris
Deixa un comentari