Cinc estratègies clau per a la docència en línia

20 maig, 2020
teresa romeu

Quines estratègies clau per a la docència en línia poden guiar i facilitar l’aprenentatge en aquesta situació excepcional? Com podem aplicar-les?

Teresa Romeu ha estat la ponent d’aquest nou webinar dins del cicle Docència no presencial d’emergència. Teresa és professora agregada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. Imparteix la docència en diversos graus i postgrau relacionats amb l’Àmbit de Competència Digital de la nostra universitat i també en el màster universitari d’Educació i TIC (e-learning). És investigadora del grup de recerca Edul@b. També coordina la formació inicial del professorat que s’incorpora a la universitat.

Abans d’abordar les estratègies clau per a la docència en línia, convé situar quin tipus de metodologies s’han d’utilitzar, la necessitat d’integrar la competència digital per part del docent i de la presència docent com a aspecte clau en un entorn d’aprenentatge en línia.

Metodologies actives i col·laboratives

La irrupció massiva de les tecnologies digitals ha generat noves maneres d’ensenyar i noves maneres d’aprendre, cosa que fa necessari incorporar metodologies que siguin actives i col·laboratives. Aquestes estan orientades a un ús pedagògic de la tecnologia, a la transversalitat dels coneixements i a l’adquisició de competències.

Les metodologies actives i col·laboratives ens asseguren un aprenentatge centrat en l’alumne, i permeten potenciar la col·laboració, reforçant i amplificant les possibilitats educatives de cadascun. En aquest context, el rol del docent no és el d’un mer transmissor de coneixement, sinó el de facilitador de l’aprenentatge.

Aquestes metodologies comporten:

 • Dinàmiques d’interacció activa
 • El potenciament de l’autonomia i la motivació per aprendre
 • El cultiu d’un aprenentatge significatiu
 • L’orientació al resultat, però amb un enfocament en el procés
 • L’assoliment de competències gràcies al treball integral d’activitats, recursos, eines, entorn i avaluació.
 • Despertar curiositat, creativitat, imaginació
 • El desenvolupament de la competència digital

Competència digital docent

Com ens ha evidenciat la situació actual, és imprescindible que el docent sigui competent digital. En aquest sentit, per a desenvolupar la seva activitat, docents i mestres, han d’utilitzar les tecnologies digitals no sols de manera instrumental sinó també com a recurs metodològic i pedagògic.

Partint del marc genèric del DigComp, la mateixa Comissió Europea va elaborar en el 2017 el marc específic de les competències digitals del docent, denominat DigCompEdu, que recull les competències instrumentals i metodològiques necessàries per al docent.

El docent ha de ser capaç d’incorporar l’ús de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge en els següents aspectes:

 • Comunicar-se en entorns digitals
 • Gestionar de forma eficient la informació digital
 • Participar en xarxes educatives
 • Crear i desenvolupar una identitat professional a la xarxa
 • Afavorir la inclusió i atendre la diversitat
 • Avualuar els estudiants a partir d’eines i recursos en línea
 • Tenir una mirada crítica en tot moment cap a les tecnologies

Existeix una eina gratuïta en línia, denominada SELFEE, creada des de la Comissió Europea, que facilita als centres educatius poder valorar com utilitzen les tecnologies digitals. Els permet tenir una visió d’on es troben en l’ús de les tecnologies digitals (tant els docents, com el centre educatiu, com els alumnes) i, sobretot, de com poden millorar.

Eina SELFIE
Eina SELFIE

Presència docent, per què?

La presència docent és necessària i imprescindible per a materialitzar un “acompanyament” en línia. Permet superar l’absència física i ha de ser vehiculada en un espai perceptible i de referència, habitualment denominat “tauló“. La forma en què un docent establirà la seva presència a l’entorn d’aprenentatge en línia tindrà importants repercussions en l’experiència global d’aprenentatge dels alumnes, i desperta la curiositat dels alumnes. Com deia Plutarc, els estudiants no són gots per a omplir sinó torxes per a encendre: la clau és encuriosir-los per a encendre les torxes.

La presència docent ens permet:

 • Escoltar i atendre més i millor a l’alumnat
 • Generar empatia
 • Establir relacions de confiança
 • Generar un clima agradable

Cinc estratègies per a organitzar les classes en remot

1. Estratègia de comunicació i interacció, en què el docent és el moderador de les interaccions

Els missatges són l’eina bàsica de comunicació en l’entorn virtual. Cal cuidar l’estil comunicatiu: el to ha de ser l’adequat (concís, positiu, neutre i directe), hem de mantenir l’originalitat i la varietat i transmetre informació clara des d’una posició amable i respectuosa.

D’altra banda, hem de tenir en compte els elements del missatge. A més de triar bé el contingut, podem enriquir la comunicació amb recursos visuals. En tot missatge han d’estar presents el comiat i la signatura, i abans d’enviar-lo cal revisar-ho i corregir-lo per a evitar errors.

A través d’aquesta estratègia, facilitem la interacció entre els estudiants. Perquè funcioni, la comunicació ha de ser constant i fluida, de manera que promogui les relacions socials. És important definir els espais asíncrons (per a activitats més intenses) i els espais síncrons (per a activitats més participatives i operatives, delimitades en el temps), i que els dos es trobin en equilibri.

La comunicació que tenim a la nostra disposició no té per què ser només escrita: la part visual i auditiva, complementades amb la gestualitat, han d’estar també presents.

A l’hora d’obrir canals i espais, cal assegurar-nos que l’espai té un ús concret i explícit. Quan es dóna un ús actiu d’aquests canals, la sensació de pertinença a un grup millora, cosa que és fonamental.

2. Estratègia de planificació i gestió, en què el docent és organitzador del temps i la informació

Encara que en un entorn virtual la planificació ha de formar part del disseny, en la implementació s’han de replanificar tasques i activitats per a adaptar-les al curs dels esdeveniments. Si es comparteix aquesta replanificació amb els i les alumnes, les tasques que s’han de realitzar s’integraran molt millor i seran més conscients d’assumir-les.

Elaborar plans de treball setmanals amb els i les alumnes pot ser una bona opció, així com obrir espais en els quals els alumnes facin planificacions de treball individuals.

El temps és un factor clau: cal aclarir la disponibilitat horària i la freqüència de connexió del docent. Ser docent en línia no significa disponible 24 h al dia. El temps es mesura de manera diferent a la docència presencial, i cal tenir-lo molt present a l’hora d’emetre missatges per a evitar repeticions o llacunes de contingut.

Quant a la informació, cal prioritzar el que sigui fonamentali filtrar els continguts de manera eficaç i eficient. Tots els espais de comunicació i de gestió de la informació han d’estar ben ordenats a l’aula virtual, perquè el seu accés sigui fàcil i clar.

Nen apren a distància
Font: Stem-T4L a Unsplash

3. Estratègia de dinamització, en què el docent és facilitador del procés d’aprenentatge col·laboratiu

En un entorn no presencial és necessària una tasca proactiva per part dels alumnes. El docent ha de buscar la participació activa dels alumnes: plantejar preguntes, afavorir el debat i el diàleg, intentar que ells mateixos es preguntin coses entre si, etc.

Potenciar la interacció entre iguals està molt relacionat amb potenciar les dinàmiques de treball en grup, que també haurà de dinamitzar el docent.

Els debats virtuals són una molt bona eina per a aquesta dinamització. En ells, el docent ha de tenir una posició de moderador, inaugurant el debat, seguint bé els fils d’argumentació i traient unes bones conclusions en la seva clausura.

4. Estratègia d’orientació i motivació, en què el docent és mediador del procés d’aprenentatge

Aquesta estratègia serveix per a generar un ambient agradable i de confiança. Això és més necessari que mai, ara que estem en situació de pandèmia. És important preguntar als alumnes com se senten i mostrar interès per les tasques que estan fent en general, però sobretot guiar el procés d’aprenentatge.

Per a guiar bé l’aprenentatge, les activitats s’han de presentar gradualment, amb pautes periòdiques establertes per a aconseguir les competències. Els recursos han de gestionar-se de manera gradual, oferint alternatives de reforç o ampliació i, en tot moment, assegurant-nos de transmetre tranquil·litat i seguretat.

5. Estratègia d’avaluació, en què el docent és avaluador del procés d’aprenentatge

L’avaluació ha de ser contínua i formativa. Incorporar l’alumnat activament en l’avaluació és el factor clau per a aconseguir-lo. Això suposa reflexionar sobre què va millor i què va pitjor, i què es pot millorar. Les autoavaluacions, les coavaluacions i les reflexions grupals són mecanismes que poden ajudar-nos en aquest sentit.

D’altra banda, la seva activitat ha de tenir un seguiment ininterromput, que expliciti sempre a l’estudiant els criteris amb els quals se li avaluarà i recollint evidències de la progressió de les tasques, així com feedback periòdic.

L’avaluació orientada a l’aprenentatge va més enllà de la qualificació: la qualificació depèn de la suma de “evidències” recopilades durant el procés d’aprenentatge a partir de la participació en debats i discussions, de l’elaboració de treballs, projectes, reptes, d’activitats i treballs individuals i grupals diversos.

La presència docent, clau de l’èxit

En conclusió, la presència docent és fonamental en l’entorn virtual, tant pel que fa a la connexió afectiva, com a la construcció de significats com a la facilitació de l’aprenentatge.

Partint d’aquesta presència docent, integrant metodologies actives i col·laboratives i prenent en consideració que la competència digital és una necessitat, podem aplicar les estratègies docents amb èxit. La següent taula inclou el resum de les 5 estratègies clau per a la docència en línia.

Taula resum
Taula resum

A continuació, podeu recuperar la intervenció completa de la professora Romeu:

(Visited 51 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora col·laboradora dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari